Trí tuệ nhân tạo giúp tìm ra 50 hành tinh mới từ dữ liệu cũ của NASA

Điều này sẽ giúp các nhà khoa học tập trung nguồn lực và thời gian của họ vào các hành tinh đã được xác nhận thay vì lãng phí thời gian của họ để cố gắng xác định những hành tinh mới bằng một phương pháp lâu hơn được sử dụng cho đến nay. Điều này cũng sẽ giúp họ xếp hạng các hành tinh có thể có bầu khí quyển tương tự như Trái đất.